twoja ulubiona szkoła...

Informacje dla Rodziców i uczniów 3gim. i 8sp.

W związku z rozpoczęciem rekrutacji zamieszczamy linki do systemu elektronicznego naboru do szkół średnich oraz informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 :
Strona Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy:

http://www.edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020:

http://www.edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21400_harmonogram-rekrutacji-do

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. Oferta edukacyjna.

http://www.edukacja.um.warszawa.pl/tagi/system-rekrutacyjny

Do pobrania - prezentacja MEN  dotycząca zasad rekrutacji - tam tabela ze sposobem przeliczania wyników oraz ocen na punkty /prosimy skopiować do przeglądarki internetowej/:

http://kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/komunikaty/12948,Materialy-dotyczace-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-n.html

Egzamin ósmoklasisty

Ogólne informacje o egzaminie ósmoklasisty:

 • Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
 • Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
 • Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
 • Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • Egzamin ten jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • W latach 2019 – 2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty:

 • Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
 • Przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni:
  pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
  drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
  trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty:

 • W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎
 • Na stronie internetowej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła przykładowe arkusze egzaminacyjne jak również zasady oceniania rozwiązań zadań.
 • Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami można znaleźć również w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
 • Wyniki i zaświadczenia:
 • W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.