mamy tu wszystkie nowości...

Informacje podstawowe dotyczące Egzaminu ósmoklasisty.

 1. Egzamin przeprowadzony będzie w dniach:
  • 16 czerwca – język polski
  • 17 czerwca – matematyka
  • 18 czerwca – język angielski

Egzaminy rozpoczynają się każdego dnia o godz. 9.00

Uczniowie do szkoły przychodzą o godz. 8.30. Pojedynczo wchodzą wejściem od strony łącznika.

Stosują się do wszelkich poleceń nauczycieli i pracowników obsługi szkoły.

Uczniowie na terenie szkoły używają maseczek lub przyłbic i zachowują bezpieczny odstęp.

Obowiązkowo dokonują dezynfekcji rąk.

Maseczki lub przyłbice można zdjąć dopiero w sali egzaminacyjnej po zajęciu wylosowanego miejsca.

Wszelkie przedmioty z wyłączonymi telefonami komórkowymi i innym sprzętem elektronicznym oprócz wyszczególnionych niżej przyborów do pisania i małej butelki wody zostaną zdeponowane w przygotowanych przez szkołę podpisanych torbach plastikowych, które będą zwrócone uczniowi po zakończeniu egzaminu.

Do sali egzaminacyjnej w przypadku egzaminu ósmoklasisty przedmiotu wnosimy:

 • długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych);
 • dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę.
 • małą butelkę z wodą, którą uczeń powinien umieścić na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 • legitymację szkolną

Szczegółowe informacje zostały przesłane pocztą e-mail rodzicom i uczniom klasy ósmej.

Informacje dla Rodziców i uczniów 3gim. i 8sp.

W związku z rozpoczęciem rekrutacji zamieszczamy linki do systemu elektronicznego naboru do szkół średnich oraz informacji na temat rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 :
Strona Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy:

http://www.edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-gimnazjum

Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2019/2020:

http://www.edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21400_harmonogram-rekrutacji-do

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych. Oferta edukacyjna.

http://www.edukacja.um.warszawa.pl/tagi/system-rekrutacyjny

Do pobrania - prezentacja MEN  dotycząca zasad rekrutacji - tam tabela ze sposobem przeliczania wyników oraz ocen na punkty /prosimy skopiować do przeglądarki internetowej/:

http://kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/komunikaty/12948,Materialy-dotyczace-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-i-ponadgimnazjalnych-n.html

Egzamin ósmoklasisty

Ogólne informacje o egzaminie ósmoklasisty:

 • Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
 • Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.
 • Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
 • Jest to egzamin obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • Egzamin ten jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 • W latach 2019 – 2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty:

 • Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
 • Przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni:
  pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut,
  drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
  trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty:

 • W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎
 • Na stronie internetowej: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ Centralna Komisja Egzaminacyjna zamieściła przykładowe arkusze egzaminacyjne jak również zasady oceniania rozwiązań zadań.
 • Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami można znaleźć również w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
 • Wyniki i zaświadczenia:
 • W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.