mamy tu wszystkie nowości...

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jaki jest cel RODO?
Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:
 harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
 wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
 zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
 dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
 potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Od kiedy obowiązują zmiany?
RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, ul. Wilanowska 218, 05-520 Konstancin-Jeziorna Tel./Fax: 22 754-44-10, e-mail: dyrektor@slomczyn.edu.pl
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor@szkolenia-oswiata.pl
Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.
W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:
• prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji ( wniosek dostępny w siedzibie Administratora)
• prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
• Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
• prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
• prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.
• prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administrator o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
• prawo sprzeciwu - sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w placówce Administratora, listownie na adres Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: 1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub 2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
• realizacji procesu kształcenia,
• dokumentacji przebiegu nauczania,
• wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo o oświatowe i ustawy o systemie oświaty.
• przechowywane są przez okres wymagany przez Prawo oświatowe i ustawę
o systemie oświaty i przepisów wykonawczych;
• w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też wynika z obowiązku ustawowego administratora
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo oświatowe i ustawą o systemie oświaty jest obligatoryjne.
Zgodnie z art. 8 ust 1 RODO
„Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego
1. Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a), w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody”.

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Szkołę Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, ul. Wilanowska 218, 05-520 Konstancin-Jeziorna zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia .
Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, ul. Wilanowska 218, 05-520 Konstancin-Jeziorna i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, ul. Wilanowska 218, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, ul. Wilanowska 218, 05-520 Konstancin-Jeziorna Tel./Fax 22 754-44-10, e-mail: dyrektor@slomczyn.edu.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor@szkolenia-oswiata.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, ul. Wilanowska 218,  05-520 Konstancin-Jeziorna.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.

 

*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 PIĄTEK 22 CZERWCA

Zapraszamy wszystkich rodziców na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
Msza Święta w Kościele w Słomczynie godz. 8.00.
Po Mszy Św. , około godz. 9.15 rozpoczniemy część oficjalną w sali gimnastycznej.
Zakończenie roku szkolnego w Zerówce czwartek 21 czerwca godz. 10.00

Konkursy matematyczne w roku szkolnym 2017-2018

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie z naszej szkoły brali udział w następujących konkursach matematycznych.

 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALFIK MATEMATYCZNY

Laureatem tego konkursu został uczeń klasy III b Marcel Fukowski – Miśta. Nagrodą jest udział w tygodniowym letnim Obozie Talentów.

Wyróżnienie w tym konkursie otrzymał uczeń klasy IV a Antoni Kujawski.

 • MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY

Bardzo dobry wynik, czyli II miejsce otrzymali:

- uczeń klasy III b Marcel Fukowski-Miśta

- uczeń klasy IV a Antoni Kujawski

Nagrodą jest dyplom, książka i bon prezentowy do Empiku o wartości 60 zł.

 • GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY SUPEŁEK na poziomie klas I-III

oraz „ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY” na poziomie klas IV-VII

III miejsce na poziomie klasy III otrzymał Marcel Fukowski – Miśta z klasy III b,

I miejsce na poziomie klasy IV otrzymał Antoni Kujawski z klasy IV a,

I miejsce na poziomie klasy VII otrzymała Hanna Kujawska

scan_0001m.jpg

Ogólnopolska Akcja Czytania „Jak nie czytam, jak czytam”

        W dniu 8.06.2018 r. o godz. 10.00 uczniowie naszej szkoły kolejny raz wezmą udział w Ogólnopolskiej Akcji Czytania „Jak nie czytam, jak czytam”. Akcja ma na celu propagowanie czytelnictwa a także pokazanie i udowodnienie, że pomimo złych statystyk czytamy i co najważniejsze lubimy czytać.

        Wspólne czytanie, które odbędzie się na boisku szkolnym, rozpocznie Pan Dyrektor. Następnie uczniowie z klas IV a i IV b przeczytają fragmenty książki Joanny Olech, pt. „Dynastia Miziołków”. Później wszyscy będą czytali swoje ulubione książki.

       Po zakończeniu ogólnego czytania nastąpi wręczenie nagród w konkursach literacko-czytelniczych, które odbyły się jako imprezy towarzyszące akcji czytania. Konkurs „Mistrz pięknego czytania” dla klas I-III, „Mali autorzy baśni” dla klas IV-VI oraz konkurs fotograficzny „Sleevface” w klasach od IV- III gimnazjum  i konkurs na „Przebranie za ulubioną postać literacką” dla wszystkich uczniów począwszy od „zerówki”.

      Finałem Akcji Czytania w naszej szkole będzie przedstawienie, pt.„Pchła Szachrajka”, w wykonaniu uczniów szkolnego koła teatralnego. Scenariusz przedstawienia oparty jest na oryginalnych tekstach poety Jana Brzechwy, którego wiersze są znane i lubiane przez dzieci i dorosłych.

      Po zakończeniu Akcji Czytania ok. godz. 11.30, z okazji Dnia Dziecka, Rada Rodziców zaprasza wszystkich uczniów na przysmaki z grilla i lody.

      Link do strony dotyczącej Ogólnopolskiej Akcji Czytania: www.czytamy.org

                          

      Zapraszamy!

 

Praca Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie w dniu 1 czerwca 2018r.

W dniu 1 czerwca szkoła nie prowadzi zajęć dydaktycznych. W godzinach od 7.30 do 17.00 prowadzone są zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej.

Oddział przedszkolny pracuje zgodnie z planem od 8.00 do 13.00.

W tym dniu nie kusuje autobus szkolny i nie prowadzimy cateringu.

W maju ostatnie zebrania z rodzicami przed zakończeniem roku szkolnego:

W dniach 15/wtorek/, 16/środa/, 17/czwartek/ zapraszamy Rodziców na zebrania z wychowawcami i spotkania z nauczycielami:

15.05.18r/wtorek/

 • OP godz.17:30 B. Stawiarska OP
 • Kl.1 godz.17:30 W. Zając s.2
 • Kl.2 godz.17:00 K. Król Kowalczyk s.3
 • Kl.3A godz.17:00 G. Wichlińska s. 1
 • Kl.3B godz.17:00 K. Wiśniewska s.6

16.05.18r/środa/

 • Kl.4A godz.18:00 M. Miszkurka-Stoń s.7
 • Kl.4B godz.18:00 A. Pokorska s.5
 • Kl.5 godz.18:00 A. Mańkowska Rzezak s.6
 • Kl.6 godz.18:00 E. Peterek s.4

Po zebraniach z wychowawcami Rodzice klas 4A, 4B, 5 ,6 będą mogli spotkać się z nauczycielami:

p. M. Miszkurka-Stoń; p. A. Mańkowska Rzezak; p. A. Pokorska; p. K. Rymarczyk; p. I. Michalak; p. M. Zwierzyńska; p. B. Barcińska; p. C. Pater; p. M. Zwierzyńska; p. J. Kendzierawska; p. T. Kucza  

17.05.18r/czwartek/

 • Kl.7 godz.18:00 I. Michalak s.5
 • Kl.2g godz.18:00 B. Goss s.6
 • Kl.3g godz.18:00 C .Pater s.7

Po zebraniach z wychowawcami klas 7, 2g, 3g Rodzice będą mogli spotkać się z nauczycielami:

p. B. Barcińska; p. J. Sokalska; p. T. Kucza; p. A. Mańkowska Rzezak; p. A. Pokorska; p. C. Pater; p. M. Miszkurka –Stoń; p. A. Hano; p. I Michalak

Ku czci Jana Mejstera, czyli Święto Patrona naszej szkoły

guzik

Jan Paweł II powiedział kiedyś: „Naród, który nie zna swoje przeszłości, umiera i nie buduje swojej przyszłości.”

Może właśnie dlatego za Patrona naszej szkoły wybraliśmy Jana Mejstera - nauczyciela, żołnierza, patriotę i pasjonata życia.

I dziś, 3 lata od tamtego wyboru widzimy, że historia Jego życia, która zakończyła się wiosną 1940 roku w Charkowie, uczy nas jak budować swoją przyszłość i opierać ją na najważniejszych wartościach.

Ostatni tydzień kwietnia 2018 roku, kiedy świętowaliśmy Dni Patrona naszej szkoły, pozwolił nam na nowo połączyć przeszłość Słomczyna z jego przyszłością.

Mamy już za sobą I Bieg im. Jana Mejstera „Szlakiem Guzików Nieugiętych”, biograficzne prezentacje medialne na temat Patrona Szkoły, zabawy terenowe, tematyczne konkursy plastyczne i konkursy wiedzy, Festiwal Piosenki „Kocham Polskę” oraz przedstawienie patriotyczne „Ile Orłów sprzedano zbyt tanio…”

Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w intencji wszystkich ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz złożyliśmy kwiaty na żołnierskich mogiłach i zapaliliśmy znicze.

Ale przede wszystkim mamy za sobą czas starania o to, by nasza lokalna historia nie umierała, lecz  żyła w nas i przez nas. 

jm1

Meta Pierwszego Biegu “Szlakiem Guzików Nieugiętych” przy Domu Ludowym w Słomczynie.

jm2

Na mecie dla wszystkich uczestników czekała grochówka i potrawy z grilla.

jm4

Festiwal Piosenki “Kocham Polskę”.

jm3

Przedstawienie patriotyczne “Ile orłów sprzedano zbyt tanio..” w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Praca szkoły w okresie od 30 kwietnia do 4 maja 2018

Praca Szkoły Podstawowej nr 4 w Słomczynie w dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2018r.
30.04.18/poniedziałek/- dzień wolny od zajęć edukacyjnych- zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej od 7:30-17:00/dyżury nauczycieli/
1.05.18/wtorek/- Święto Pracy
2.05.18r/środa/ - dzień wolny od zajęć edukacyjnych- zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej od 7:30-17:00/dyżury nauczycieli/
3.05.18r/czwartek/- Święto Konstytucji 3 Maja
4.05.18r/piątek/ - dzień wolny od zajęć edukacyjnych- zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej od 7:30-17:00/dyżury nauczycieli/
Oddział Przedszkolny pracuje zgodnie z planem od 8.00 do 13.00
W tych dniach nie kursuje autobus szkolny i nie prowadzimy cateringu.

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA PRZEDSTAWIENIE “Ile Orłów sprzedano za tanio…”

pat11

Zapraszamy wszystkich rodziców na przedstawienie patriotyczne “Ile Orłów sprzedano za tanio…” piątek 27 kwietnia 2018 godz. 18.00 sala gimnastyczna.