twoja ulubiona szkoła...

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA MEJSTERA W SŁOMCZYNIE

Statut Szkoły Podstawowej  nr 4 im. Jana Mejstera:  Statut SPNR4

Zebrania z rodzicami 11-12-13 września 2018

Zapraszamy wszystkich rodziców na pierwsze w nowym roku szkolnym 2018/19 zebrania informacyjne z wychowawcami klas. Zebrania rozpoczynają się o godzinie 18.00

11.09.2018r/wtorek/

Klasa 1 – wychowawca Klaudia Wiśniewska           sala 2

Klasa 2 – wychowawca Wiesława Zając                 sala 1

Klasa 3 – wychowawca Katarzyna Król Kowalczyk  sala 3

12.09.2018r/środa/

Klasa 4A – wychowawca Grażyna Wichlińska         sala 7

Klasa 4B – wychowawca Clair Pater                      sala 8

Klasa 5A – wychowawca Jolanta Kornaszewska      sala 5

Klasa 5B – wychowawca Aneta Pokorska               sala 6

13.09.2018r/czwartek/

Klasa 6 – wych.  Adrianna Mańkowska Rzezak       sala 6

Klasa 7 – wych. Elżbieta Peterek                          sala 7

Klasa 8 – wych. Iwona Michalak                           sala 5

Klasa 3g – wych. Bożena Goss                             sala 8

ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Zebranie rodziców oddziału przedszkolnego z wychowawcą odbędzie się w poniedziałek 3 września o godz. 17.00

INFORMACJA O OBIADACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Od 4  września będzie można zamawiać obiady dla uczniów.

Dostawcą będzie: Catering Imperium Dobrego Smaku Radosław Goliszewski.

Rodzice będą składać deklaracje z góry na wykupienie abonamentu, z opłaty zwalniać będzie tylko choroba dziecka, pieniądze przechodzą wtedy na następny okres rozliczeniowy.

 1. Abonament miesięczny - ilość dni szkolnych razy stawka-

 Zupa             - 3,50 zł

II danie          -  8,00 zł

Cały zestaw   -10,00 zł

Kompot wliczony w cenie.

 1. Abonament kilkudniowy - rodzic określa na okres miesiąca, w które wybiórcze dni dziecko zje obiad,
 2. Abonament jednodniowy - rodzic określa w który dzień dziecko będzie jadło obiad, informacja musi dotrzeć do szkoły co najmniej na 2 dni robocze wcześniej.

Telefonicznie obiady zamawiamy i odwołujemy do godziny 9.00 tel. 22 754 44 10

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Ubezpieczenie uczniów od nieszczęśliwych wypadków  jest nieobowiązkowe. Każdy rodzic indywidualnie  może ubezpieczyć swoje dziecko w dowolnej placówce  ubezpieczeniowej.

Rodzice, którzy chcą ubezpieczyć swoje dziecko w PZU na dotychczasowych zasadach, składają osobiście  deklarację ubezpieczenia dziecka oraz wpłatę składki ubezpieczenia w sekretariacie szkoły.

Warunki ubezpieczenia są do wglądu w sekretariacie.

Suma ubezpieczenia 11.000 zł  wpłata składki 47 zł

Ostateczny termin wpłaty  20 wrzesienia 2018r.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Poniedziałek 3 września 2018r. Msza Święta w Kościele w Słomczynie godz. 8.00.

Rozpoczęcie uroczystości w szkole po Mszy Św. około godz. 9.15.

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Co to jest RODO?
Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jaki jest cel RODO?
Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:
 harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
 wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
 zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
 dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
 potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Od kiedy obowiązują zmiany?
RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, ul. Wilanowska 218, 05-520 Konstancin-Jeziorna Tel./Fax: 22 754-44-10, e-mail: dyrektor@slomczyn.edu.pl
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor@szkolenia-oswiata.pl
Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.
W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:
• prawa dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji ( wniosek dostępny w siedzibie Administratora)
• prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
• Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
• prawa do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
• prawa do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.
• prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administrator o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
• prawo sprzeciwu - sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w placówce Administratora, listownie na adres Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: 1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub 2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :
• realizacji procesu kształcenia,
• dokumentacji przebiegu nauczania,
• wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo o oświatowe i ustawy o systemie oświaty.
• przechowywane są przez okres wymagany przez Prawo oświatowe i ustawę
o systemie oświaty i przepisów wykonawczych;
• w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też wynika z obowiązku ustawowego administratora
• podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo oświatowe i ustawą o systemie oświaty jest obligatoryjne.
Zgodnie z art. 8 ust 1 RODO
„Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego
1. Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a), w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody”.

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Szkołę Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, ul. Wilanowska 218, 05-520 Konstancin-Jeziorna zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia .
Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, ul. Wilanowska 218, 05-520 Konstancin-Jeziorna i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, ul. Wilanowska 218, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, ul. Wilanowska 218, 05-520 Konstancin-Jeziorna Tel./Fax 22 754-44-10, e-mail: dyrektor@slomczyn.edu.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor@szkolenia-oswiata.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Mejstera w Słomczynie, ul. Wilanowska 218,  05-520 Konstancin-Jeziorna.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.

 

*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 PIĄTEK 22 CZERWCA

Zapraszamy wszystkich rodziców na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
Msza Święta w Kościele w Słomczynie godz. 8.00.
Po Mszy Św. , około godz. 9.15 rozpoczniemy część oficjalną w sali gimnastycznej.
Zakończenie roku szkolnego w Zerówce czwartek 21 czerwca godz. 10.00

Konkursy matematyczne w roku szkolnym 2017-2018

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie z naszej szkoły brali udział w następujących konkursach matematycznych.

 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALFIK MATEMATYCZNY

Laureatem tego konkursu został uczeń klasy III b Marcel Fukowski – Miśta. Nagrodą jest udział w tygodniowym letnim Obozie Talentów.

Wyróżnienie w tym konkursie otrzymał uczeń klasy IV a Antoni Kujawski.

 • MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY

Bardzo dobry wynik, czyli II miejsce otrzymali:

- uczeń klasy III b Marcel Fukowski-Miśta

- uczeń klasy IV a Antoni Kujawski

Nagrodą jest dyplom, książka i bon prezentowy do Empiku o wartości 60 zł.

 • GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY SUPEŁEK na poziomie klas I-III

oraz „ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY” na poziomie klas IV-VII

III miejsce na poziomie klasy III otrzymał Marcel Fukowski – Miśta z klasy III b,

I miejsce na poziomie klasy IV otrzymał Antoni Kujawski z klasy IV a,

I miejsce na poziomie klasy VII otrzymała Hanna Kujawska

scan_0001m.jpg